Kostnaden är - det betyder

Kostnaden är kostnaden för tillverkning och försäljning av en produkt eller tjänst. Denna parameter uttrycks i monetära termer. Att bestämma och undersöka kostnaden har alltid varit en av de viktigaste processerna vid diagnos av utbud och efterfrågan. Varje organisation har sin egen bas för förvaltningsbokföring. I det här fallet ligger beräkningen av kostnaden för produkten på grundval av många sådana ledningsoperationer och beslut. För närvarande är det vanligt att skilja mellan faktiska och planerade kostnader. Begreppet planerad kostnad avser de kostnader som är nödvändiga för driften av utrustning och drift av företagsresursen. Med andra ord talar vi om nödvändiga kostnader. Sådana beräkningar beräknas utifrån användningen av utrustning, arbetskostnader och förbrukningsvaror. Rapporteringskostnaden analyseras utifrån de faktiska kostnaderna som behövs för att tillhandahålla tjänsten eller sälja varorna.

Varianter av kostnad per typ av organisation

När det gäller bildningsstadierna noterar experter den tekniska, verkstadssamhället och hela produktionskostnaderna. - Teknisk kostnad utnyttjas för att utföra en ekonomisk analys av kostnaden för ny utrustning och framgångsrika strategier för att marknadsföra en produkt eller tjänst. Detta inkluderar kostnader som är direkt relaterade till en viss typ av produkt, service. - Butikskostnaden skiljer sig från ett brett utbud av kostnader.

Utöver tekniken ingår även kostnader som är inriktade på företagets anställdas behov. - Produktionskostnad är kostnaderna för driften av butiker som är involverade i produktutveckling. Dessa inkluderar kostnader, både i den allmänna ledningen och i företagets ledning. - Det absoluta kostnadspriset innehåller produktionsbidrag och produktionsbidrag. På grund av fördelningen av dessa typer av kostnader för den enskilda och medellånga industrin lyckas företagare skapa en bra plattform för vissa grossistpriser.

Individuell kostnad är en indikator som bildas genom att räkna totalkostnaden för ett visst företag för skapande och marknadsföring av varor. Den genomsnittliga sektorkostnaden är i sin tur en återspegling av de kostnader som tilldelas för tillverkning av en viss produkt i genomsnitt i den önskade industrin. Ekonomiska faktorer När det gäller den ekonomiska enheten kan här kostnaden för produktion och försäljning av varor uppdelas i ekonomiska element enligt beräkningsobjekt.

Och så är det vanligt att skilja:

• Kostnader av materiell natur;

• Utgifter som krävs för anställdas löner

• anställdas sociala behov

• Finansiering av avskrivningar av medel;

• Övriga finansiella kostnader.

Alla materialkostnader måste dock innehålla priset:

 • på inköpta råvaror

 • på byggmaterial

 • på lön

 • på naturresurser

 • om olika typer av energiresurser

 • för andra behov.

När det gäller kostnaden för råvaror, materialresurser som ingår i produktkostnaden är det viktigt att ta hänsyn till att priserna på det realiserade avfallet är uteslutna från dem. Med begreppet "avfall" avses resterna av resurser och byggmaterial som har förlorat sitt värde inom ramen för bearbetningen. Detta kan innehålla kylmedel, olika byggmaterial, halvfabrikat etc. Vanligtvis kastar företagen dem ut eller säljer till ett lägre pris. Kostnader i samband med löner inkluderar alltid priset på arbetet med produktionspersonal.

Dessa inkluderar bonusar, olika bonusar som motiverar arbetet med anställda, liksom avgifter. Finansiella investeringar i samband med sociala behov bör omfatta försäkringar. En viss summa pengar ska betalas till anställningsfonden.

Ibland behöver du betala en pensionsfond och köpa sjukförsäkring. Avskrivningar på anläggningstillgångar gör det möjligt att återställa anläggningstillgångar relaterade till företagets produktionskapacitet. Övriga kostnader inkluderar avgifter, samt skatter som riktar sig till utlåning, resor, personalutbildning, hyra och så vidare. När det gäller klassificering av ekonomiska bidrag i förhållande till ekonomiska faktorer görs här beräkningar enligt beräkningsmetoder.

Dessa inkluderar:

 1. Byggmaterial, liksom resurser. Detta inkluderar alla användbara material, utom avfall

 2. Halvfabrikat, såväl som inköpta delar;

 3. Energiresurser

 4. Löner för personal;

 5. Ytterligare incitament för anställda;

 6. Personalens sociala behov

 7. Kostnaderna är direkt relaterade till restaurering av verktyg samt utrustning.

 8. Kostnaden för stöd till produktionsutrustning;

Således är den faktiska kostnaden en uppsättning kostnader, vilket inkluderar ovanstående kostnader. Men när man organiserar denna parameter är det viktigt att ta hänsyn till kostnaderna för garanti reparation och underhåll av olika material.

Beräkning av en produkt eller tjänst

Naturligtvis är en av de viktigaste uppgifterna för förvaltningsredovisning i olika företag beräkning. Direkta kostnader i detta är bidrag till inköp av bränsle och energi. Dessutom bör särskild uppmärksamhet ägnas åt halvfabrikat och reservdelar. En annan viktig faktor att uppmärksamma är lön. Parametern inkluderar en avgift för den skapade produkten, som beräknas utifrån arbetskraftens intensitet och även den arbetade tiden. När det gäller utbetalningar till personalens sociala behov omfattar detta socialförsäkring, sjukförsäkring och betalningar till olika medel. Alla beräkningar måste utföras enligt gällande lag. Den månatliga kostnadsberäkningen ska omfatta kostnaderna för avskrivningen av utrustning och teknik.

Sådana kostnader anses vara komplexa och föreskriva följande:

• Underhåll av maskiner och utrustning;

• Betalning av löner;

• Betalning för arbetet hos personalen som arbetar med underhåll

• Avskrivning och reparation av utrustning;

• Vanliga avdrag för att kompensera för avskrivning av gammal utrustning;

• Återbetalning av maskiner med hög slitage;

• Restaurering av gammal utrustning;

• Extra kostnader.

Kostnaden är i enkla ord kostnaden för att marknadsföra produkten och dess produktion. I detta fall är en viktig faktor kostnaden för underhåll och drift av utrustning. I denna fråga finns ett sådant begrepp som den uppskattade takten. Den uppskattade kostnaden är dock kostnaden för underhåll och användning av verktyg med utrustning.

Beräkningen av denna parameter utförs enligt följande. För varje enskild verkstad kombineras alla verktyg och utrustning i en engångsgrupp. På det sätts värdet av den kostnad som krävs för användningen av teknik. I det här fallet är det viktigt för varje enskild nod eller reservdel att normalisera den tid det tar att bearbeta och uppgradera resurser. Enligt den angivna tiden är det nödvändigt att starta de kostnader som behövs för underhåll av andra produkter i beräkningen.

Om vi ​​pratar om butiksutrustning inkluderar detta kostnader:

• Till lönfonden för serviceutrustning;

• Underhålla lokaler i gott skick;

• Förbättra kvaliteten på inventeringen;

• Kompensation av utrustningslitage;

• Kostnaden för arbetskyddet

• Vid återställande av slitstarkt verktyg;

Med tanke på att kostpriset är intäkter minus extra intäkter för försäljning av rester, är det viktigt att inte förlora allt material som finns kvar i butikerna. Annars kan anställda få sina pengar ur händerna.

Till offentliga kostnader bör inkludera:

1. Kostnader som är kopplade till företagets ledning. Detta gäller i synnerhet lönefonden, pengar för affärsresor, underhåll av utrustning, betalning av information samt bank- och konsultarbete. I vissa fall kan representationskostnader krävas för att ingå användbara transaktioner.

2. Kostnaden för att förbättra arbetsklassen. I synnerhet för inköp av kurser för omskolning av arbetstagare;

3. Kostnader i samband med testning av färdiga produkter, forskning, modernisering av laboratorier samt diagnostiska centra;

4. Kostnaden för arbetskydd och överensstämmelse med säkerhetsbestämmelserna.

5. Inköp av brandtjänster, säkerhetsvakter

6. Kostnaden för att upprätthålla allmänt affärsverksamhet;

7. Försäkring, regelbunden uppdatering av design och interiör;

8. Skattekostnader, olika avgifter och utgifter för att organisera semester.

Som en del av överliggande investeringar görs kostnader för att betala olika räntor på lån. Som en del av de satser som fastställs i lagstiftningen är det nödvändigt att ta hänsyn till avskrivningarna på immateriella tillgångar. Detta kan innehålla patent, olika licenser, upphovsrätt, know-how, etc.

Det finns också icke-tillverkningskostnader som föreskriver betalning av pengar till förpackning och förpackning. Dessutom måste du betala en viss summa för frakt och skicka paket till stationen. Detta alternativ kallas försäljningskostnaden. I vårt fall är den kommersiella kostnaden beräkning av möjlig inkomst, med hänsyn tagen till kostnaderna för ovanstående punkter. Som en procentandel av den kommersiella kostnaden beräknas från produktionskostnaden, vanligtvis 3-5%.

Beräkningsmetoder

Det finns olika beräkningsmetoder, som varierar beroende på en viss beräkningsenhet.

Alla metoder är vanligtvis uppdelade i två grupper:

1. Preliminär bedömning

2. Produktionsberäkning.

Den första beräkningsgruppen innehåller följande beräkningsmetoder:

• Specifik;

• Parametrisk;

• Aggregat;

• Balsal.

Den andra gruppen innehåller:

• Utvalda;

• Regulatorisk analys;

• intilliggande;

• Förvägmetod;

• Avkortad.

Avkortad kostnad är kostnaden utan ytterligare marginaler. Som regel uppträder det avkortade värdet av produkten eller tjänsten när ledningen håller med om att priset på produkten är för högt. För att minska priset på varor och öka efterfrågan används enhetskostnadsmetoden ofta. Det är viktigt att notera att kostnaden är formeln S = Syi * ni. Baserat på ovanstående formel är värdet av Syi enhetskostnaden per enhet av den beredda strukturen. Ni uttrycks emellertid som en grundläggande parameter för den färdiga strukturen.

Oftast används en sådan formel i maskinteknik, eftersom det redan finns färdiga mallar för enhetskostnader inom detta verksamhetsområde. Med hjälp är det nödvändigt att beräkna mängden råvaror för byggmaskiner, turbiner och andra produkter. På elområdet kan till exempel värdet av ni vara annorlunda. Här beror mycket på de tekniska parametrarna för produktionskapacitet och den utvecklade produkten. Till exempel elbilar, etc.

Med hjälp av aggregatmetoden beräknar specialisterna kostnaden enligt följande. Det är nödvändigt att beräkna summan av kostnaderna för tillverkning av enskilda ytterligare delar, varefter det kända värdet ersätts med formeln. Det är således nödvändigt att utföra beräkningar för varje separat del av en enda produkt. På grundval av denna teknik utvecklades ett enhetligt enhetligt system som kallades GSP.

Kärnan i kärnan är att beräkna genom att använda en skala av bollar. Därefter ersätts de färdiga figurerna med formeln, med hänsyn till produktens konsumentegenskaper. Det är således möjligt att klargöra efterfrågan och utbudet för en ny design, produkt, material.

Den parametriska metoden tillåter chefer för olika organisationer att bestämma förhållandet mellan produktens tekniska parametrar och dess efterfrågan. Alla kostnader beräknas med hjälp av aggregat och bollmetod. Det beskrivna beroendeet måste beräknas vid vilken produktionsanläggning som helst för att skapa en tydlig modell av en matematisk formel.

Den visade metoden från den andra gruppen av beräkning används oftast inom ramen för småskalig produktion av produkter. Den kan användas inom ramen för tillverkning av bilar, små partier varor, unika kopior av alla produkter. Till exempel, för auktionsförsäljningen eller för älskare av samlarobjekt. Huvudsyftet med denna metod är att redovisa produktionskostnaderna, vilka skickas till utveckling av en separat order eller en enda varukod.

I detta fall är kostnaden produktionskostnaden som krävs för en enda användning. För att få reda på hur mycket en enhet av den färdiga produkten kommer att kosta, när det gäller serieproduktion, måste du använda flera beräkningsmetoder samtidigt. Faktum är att den beskrivna metoden har en nackdel. Faktum är att genomförandet av en universell ordning inte alltid sammanfaller med den tid som registreras i planen. När allt kommer omkring är denna typ av produktion vanligtvis inte planerad.

Följande typ av beräkning är vanligtvis effektiv inom ramen för kemi-, metallurgisk och klädindustrin. Det innebär att tekniken gör att du kan ta reda på kostnaden för varor som skapas på grundval av en färdig mall och repetitiv tillverkningsteknik. Det är viktigt att förstå att omfördelningen är en del av processen. Det vill säga om det blev nödvändigt att modernisera produktionstekniken, borde man komma ihåg att det kommer att användas under flera år eller åtminstone årstider.

Regulatorisk analys utförs på grundval av vissa regler om kostnader för alla andra beräkningsobjekt. Man bör komma ihåg att endast den faktiska kostnaden är ett undantag.

Begreppet pris: vad är vinst

Kostnaden är ett monetärt uttryck som anger priset på en produktionsenhet. Uppgiften med något värde visas i följande 4 funktioner:

 1. redovisning;

 2. Prisfördelning;

 3. Efterfrågan stimulering;

 4. Förordning av försäljningen.

Genom redovisning kan du identifiera svagheter i en affärsstrategi. Genom att fördela priset kan du förbättra kampanjen för en viss produkt. Uppgiften med stimulerande funktion är att förbättra produktionskvaliteten. Förordningen är ansvarig för analys av utbud och efterfrågan.

Det är dock vanligt att skilja följande klassificeringar av värde genom att:

 • Serviceomsättning;

 • Tid för existens;

 • Existensgrader utan stat

 • Resursallokering;

 • Territoriedekning.

När det gäller service finns det ett koncept för grossist- och försäljningspriset. Naturligtvis är värdena olika, så det finns 2 olika former av sina beräkningar. Alla priser och priser beror på antalet assistenter inom godstransporter, försäljning av nödvändiga råvaror etc. Partihandelskursen innehåller som regel priset på själva produkten (kostnadskurs) samt vinst. Försäljningspriset på produkten fastställs med grossistpris och moms. Skatt kan också uppnås markup. Allt beror på mål och effektivitet i tillverkarens strategi.

Detaljhandeln är ett försäljningspris med vissa premier. Detta inkluderar kostnad, skatt och vinst. Tillverkare kan använda olika strategier för att skapa ett försäljningspris. En sådan kostnad är dock vanligtvis av avtalsenlig karaktär.

När det gäller klassificeringen av täckningskostnaden är det vanligt att utesluta en, det vill säga bältespriser och regionala. I det första fallet är kostnaden för produkter fast och reglerad av en viss federal organisation. Kommunen kan också begära hjälp med att erhålla verktyg för företaget eller skapa avgifter för potentiella kunder.

När det gäller klassificeringen av tiden för existensen finns det flera punkter:

 • Konstant kostnad;

 • Tillfälligt pris;

 • hastighet;

 • Säsongs.

För närvarande finns inga fasta priser i Ryska federationens ekonomi, eftersom mycket tid spenderas på inflationen. I detta fall kan tidvärdet ofta ses när utvecklingen och mastering av nya produkter pågår. Säsongspriserna tillämpas som regel inom industrin och jordbruket. Graderade priser är oftare förknippade med bildning och "liv" av en produkt.

De når sin maximala tillväxt när intresset för en föregående produkt i en viss bransch försvinner. Samtidigt observeras prisnedgången när kostnaden för en ny produkt stiger kraftigt. Hittills anses priser som ligger i kontraktets karaktär mest populära. Samtidigt föreskrivs ingåendet av avtal för en viss term. En variation av detta värde är förhandlat pris.

Inom ramen för denna fråga finns en sådan sak som "graden av frihet". Det handlar om värderings oberoende, det vill säga oberoende från staten. Det är vanligt att skilja mellan fast och justerbart pris. Frias skapas på marknaden på grund av tryck och påverkan av efterfrågan. Justerbar visas som ett resultat av vibrationer. Тем не менее, государство не может вводить ограничения и регламентировать рост и падение такой стоимости.

Ну и напоследок хотелось бы сказать о системе франкирования. Себестоимость это затраты также связанные с транспортными услугами. Detta gäller i synnerhet fördelningen av utgifter för transport, förarlöner och bärare. Syftet med ett sådant system är att korrekt fördela extrakostnaderna så att den angivna personalen inte behöver betala för mycket.

Loading...